Uitleg van Online Roulette

Dozijnen en kolommen. Deze zijn reeds besproken. Uitbetaling 2 x.

Sommige casino’s, lang niet alle, staan toe dat men inzet à cheval tussen twee dozijnen of twee kolommen. Daartoe zijn er dus in totaal vier mogelijkheden. Men speelt dan op 24 nummers en in geval van winst is de uitbetaling 1(2 x de inzet. Het spreekt vanzelf dat men deze inzet niet kan doen met het voor de tafel vastgestelde minimum. Immers, de bank zou niet eens over halve jetons beschikken voor de betaling.

Zero (nul). Als deze verschijnt, zijn alle inzetten op andere nummers dan de ° (of die op bovenbeschreven manier met de 0 gecombineerd zijn) verloren. De spelers op de enkelvoudige kansen kunnen dan kiezen tussen twee mogelijkheden: zij kunnen de helft van hun inzet uitbetaald krijgen, of zogenaamd en prison gaan, hetgeen betekent dat hun inzet wordt gereserveerd op de daartoe bestemde lijn (parallel aan de zijkant van het tableau). Wanneer de volgende draaibeurt hun kans doet uitkomen, mogen zij met dezelfde inzet verder spelen. in het tegenovergestelde geval zijn zij hun inzet kwijt. Brengt de daaropvolgende draaibeurt weer de 0, dan wordt dezelfde kans aan de speler gelaten, met dien verstande dat de oorspronkelijke inzet de helft van zijn waarde heeft verloren. Verschijnt de 0 voor de derde maal, dan is de inzet definitief verloren.
Minimum- en maximuminzetten. Deze zijn in Nederland, in overeenstemming met het geen gemiddeld in het buitenland gebruikelijk is, vastgesteld als volgt.

Wij hebben de lof van de machine reeds gezongen in het overzicht van haar geschiedenis. Ze is een toonbeeld van vernuft en vindingrijkheid in het zoeken naar de grootst mogelijke zekerheid dat alleen het toeval zich manifesteert, zodat de speler fair behandeld wordt. Men oordelezelf op grond van de volgende beschrijving.

In een houten, cilindrisch gevormde bak draait een schijf op een metalen spil. Deze schijf, waarvan het bovengedeelte een gladde oppervlakte heeft, die enigszins hol is, is
verdeeld in 37 vakjes, die door kleine schotjes van elkaar zijn gescheiden. De vakjes, die afwisselend rood en zwart gekleurd zijn, bevatten ieder een van de nummers 1 tot en met 36, plus een 0, die rood noch zwart is. Boven de schijf steekt een metalen stang uit, die voorzien is van een kruisvormig bovenstuk, waardoor het de croupier mogelijk is de schijf in beweging te brengen. In de rand van de cilinder zijn twaalf of veertien hindernissen aangebracht, bestaande uit ruitvormige, metalen, enigszins dikke plaatjes, die om en om hun korte of lange kant naar het midden van de schijf richten. De employé die belast is met de bediening van het apparaat, is verplicht de schijf telkens te laten draaien in de richting tegenovergesteld aan die van de vorige draaibeurt. Valt er een jeton op de draaischijf terwijl deze zich in draaiende beweging bevindt, dan moet de croupier het spel stoppen, het balletje terugnemen, het in het laatst uitgekomen nummer terug plaatsen en het eerst daarna opnieuw werpen. (Dit laatste dient om de spelers de gelegenheid te geven te zien welk nummer het vorige was.) Zolang de middelpuntvliedende kracht het balletje in de rand van de cilinder houdt, kunnen de spelers doorgaan met inzetten. Het balletje, dat dus tegen de draaiing van de schijf in is geworpen, zal op zijn tocht vanzelfsprekend in aanraking komen meteen of meer van de ruitvormige obstakels die zich in de rand van de cilinder bevinden. Dit zal zeker het geval zijn zodra het balletje zijn vaart vertraagt en op het punt staat in de schijf te vallen. Voordat het zover is, kondigt de croupier aan: .. Rien ne va plus” (Niets meer inzetten). Van dat ogenblik af is iedere inzet verboden.

Het behoeft onzes inziens geen betoog dat bij deze gang van zaken iedere suggestie omtrent beïnvloeding van het spel door de croupier naar het rijk der fabelen moet worden verwezen. Te meer als men bedenkt dat het balletje ook na het .. Rien ne va plus” nog ettelijke obstakels kan raken en zelfs dikwijls nog op de schijf zelf aarzelt en heen en weer gaat voordat het in een vakje rolt. Wij herinneren eraan dat deze vakjes geheel willekeurig genummerd zijn. Die willekeur is echter niet zonder zin en weldoordacht: indien de nummers in volgorde over rood en zwart waren verdeeld, dan zouden de kansen op rood of zwart met even of oneven samenvallen. Dit heeft men dus vermeden door de nummers te mengen.

Van de oneven nummers die onder manque horen of onder passe, zijn er telkens vijf rood en vier zwart (zie afbeelding). Rood zijn 1, 3, 5, 7 en 9, zwart zijn 11, 13, 15 en 17. Van de oneven nummers die passe zijn, zijn er vijf rood: 19,21,23,25 en 27, en zwart zijn de vier nummers 29, 31, 33 en 35, met andere woorden: de laagste vijf nummers zijn rood, de vier andere zwart.
Daarentegen zijn er van de even nummers onder manque vijf zwart, namelijk 2, 4, 6, 8 en 10, en Vier rood: 12, 14, 16 en 18. Van de even nummers onder passezijn er vijf zwart: 20, 22, 24, 26 en 28, en vier rood: 30, 32, 34 en 36.

Er zijn nog meer vernuftigheden te ontdekken in de rouletteschijf: wanneer men de schijf in twee helften deelt door midden door de sector ° een lijn te trekken, die dan aan de overkant tussen de 5 en de 10 uitkomt, dan constateert men dat de nummers van passe en manque elkaar, beginnend met nummer 32 (naast de 0 gelegen), afwisselen tot men bij manque 1 ° is aangeland. Dan draait de volgorde zich voor de tweede helft van de schijf om, begint met 5 manque en eindigt met passe 26. De 0 is dus wel op een goed doordachte plaats aangebracht, namelijk tussen 32 en 26. Door deze verdeling van de passe- en manque-nummers wordt het samenvallen van rood en zwart met even en oneven vermeden. Op beide helften van de cirkel wisselen negen zwarte en negen rode nummers elkaar af. Optelling van alle nummers op de ene of de andere helft van de schijf geeft als resultaat dezelfde som, te weten 333. Voorts liggen links alle rode en rechts alle zwarte nummers van manque. Alle zwarte nummers van passe liggen daar entegen links en alle rode rechts. Ook de dozijnen zijn gelijkelijk over de linker- en rechterhelft verdeeld: alle rode nummers van het eerste dozijn liggen links, alle zwarte rechts. Omgekeerd liggen van het derde dozijn de zwarte links en de rode rechts. Van het midden dozijn (13 tot en met 24) liggen telkens drie rode en drie zwarte nummers op iedere helft. Men zal moeten toegeven dat de uitvinder van dit alles (behalve van de 0), Pascal, een knap stuk werk heeft geleverd.

Tafelkassen

Zodra men een tableau in gebruik neemt, worden de jetons en plaques die het zogenaamde tafel voorschot vormen (hieronder verstaat men het voorschot van de centrale kas aan de tafels), naar het tableau overgebracht in een speciaal voor dit doel bestemde doos. De jetons en plaques worden dan op de tafel uitgestald, geteld en nagezien door de croupier die daartoe is aangewezen. De geconstateerde som wordt met luider stem genoemd en onmiddellijk, ook indien reeds publiek aanwezig is, ingeschreven in het daarvoor bestemde boek, dat voor gezien wordt getekend door de verantwoordelijke directeur. Dit gaat alles enigszins plechtig in zijn werk. Het publiek mag gerust zien hoe het gaat.ja, de aanwezigheid van het publiek wordt zelfs op prijs gesteld, omdat de bank er belang bij heeft dat iedereen weet dat het eerlijk toegaat.

Hoe groot is nu het bedrag aan jetons en plaques dat per tafel voorhanden is? Dit varieert natuurlijk naargelang de maximale inzetmogelijkheden. maar is steeds aan de hoge kant. Men wil zoveel mogelijk voorkomen dat de voorraad tussentijds moet worden aangevuld. Bedragen van f 50.000, ja van f 100.000 zijn geen uitzondering.

Het einde van de partij (men spreekt in het reglement ook van “zitting”) toont eenzelfde beeld als het begin, maar dan in omgekeerde volgorde. Tegen sluitingstijd kondigt de croupier aan dat de laatste drie coups in aantocht zijn. Zijn die voorbij, dan wordt de kas opgemaakt, dat wil zeggen er wordt geconstateerd of er meer of minder jetons zijn dan bij het begin. Een en ander wordt weer, desgewenst in het bijzijn van het publiek, in het bij het tableau behorende boek geschreven, waarna wordt getekend. Het publiek, al dan niet rijker dan het gekomen is, kan zijn jetons en plaques bij de kassa inwisselen. Hiertoe is men zelfs verplicht, want het casino heeft er belang bij dat deze jetons in zijn kas blijven. Het komt echter nogal eens voor dat het publiek er enkele mee naar huis neemt als aandenken of om ze bij een volgende gelegenheid te gebruiken. Het is niet ongewoon dat men in een plaats waar een casino gevestigd is, in een café van een kelner bij wijze van wisselgeld een jeton krijgt: de jetons zijn dan als het ware
gangbare munt geworden. Het is natuurlijk van het hoogste belang dat jetons en plaques niet nagemaakt kunnen worden. Er zijn enkele firma’s die zich op de fabricage van deze stukken hebben toegelegd en een hoge graad van perfectie daarin hebben bereikt. Als men deze fabrieken binnenkomt, krijgt men hetzelfde gevoel als wanneer men bij de vervaardiger van bankbiljetten op bezoek gaat: overal zijn maatregelen genomen om misbruik te voorkomen en ervoor te waken dat dit materiaal, dat tenslotte in geld kan worden omgewisseld, in verkeerde handen kan komen.

Spelverloop

Zodra de speeltafel in orde is gemaakt en er spelers aanwezig zijn, kan het spel beginnen. Zelfs als er zich maar één speler meldt en hij erop staat dat er gespeeld wordt, dient men aan zijn verzoek te voldoen.